Obchodní podmínky

Před registrací a objednávkou si prosím pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky.
Podmínky jsou platné od 1.dubna 2013.

Základní pojmy

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace SLEDOVANITRHU.CZ na adrese: http://www.sledovanitrhu.cz, http://me.sledovanitrhu.cz a všech domén 3. řádu (dále jen "aplikace").

Provozovatelem aplikace je společnost Algoritma s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 884, Uherské Hradiště 686 01, IČ: 02304571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80864 (dále jen "provozovatel").

Uživatelem aplikace je každá právnická nebo fyzická osoba, která si službu objedná, zaregistruje se a získa uživatelský účet (dále jen "uživatel"). Vytvoření uživatelského účtu spočívá ve vyplnění a odeslání ojednávky. Po uhrazení objednávky jsou uživately zaslány na jeho email přihlašovací údaje. Uživatelský účet se skládá z přihlašovacího jména (e-mailová adresa) a hesla.

Aplikace je webová služba sloužící primárně k souhrnému získávání informací o cenách zboží sloužící jako podklad pro obchodní činnost uživatele.

Licenční podmínky

Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem.

Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.

Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.
Zobrazované data jsou zpracovány veřejně dostupné informace.

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace vkládat sledování, upravovat jej, vkládát produkty a využívat možnosti aplikace v rozsahu, v jakém to aplikace umožňuje.

Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele, nebo platné zákony České republiky.

Uživatel nesmí výstupy aplikace předávat třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele.

Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.
Provozovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.

Úplata za užívání aplikace

Využivání aplikace je zpoplatněno. Zpoplatněn je vždy přístup do aplikace na využívané období. Základní jednotkou je časové období jednoho měsíce. Ceny a doby předplatného jsou stanoveny aktuální nabídkou na http://www.sledovanitrhu.cz.

Uživatel hradí cenu služby dopředu na zvolené časové období. Uhrazením služby se rozumí připsání částky na účet provozovatele. Daňový doklad je uživateli zaslán elektronickou poštou na registrační email po uhrazení služby.

Ceny jsou smluvní.

Záruky

Provozovatel neposkytuje výslovně žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Potvrzením tohoto smluvního ujednání uděluje uživatel souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů uživatele, jako jsou v případě fyzické osoby – podnikatele např. jméno, příjmení, provozovna, v případě právnické osoby např. obchodní firma, IČ, sídlo právnické osoby. Způsoby zpracování jsou shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet.

Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

Ostatní ustanovení

Vytvořením uživatelského účtu na základě objednávky dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na http://www.sledovanitrhu.cz.

Podle takto změněných obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn obchodních podmínek, se posuzují podle dosavadníh obchodních podmínek.

Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že spor bude mezi stranami rozhodovat krajský soud v Brně.